Verwijzers

Participatieladder:

De participatiegraad van mensen wordt grafisch weergegeven aan de hand van een ‘participatieladder’. Het fungeert als referentiekader om het actuele participatieniveau van iemand vast te stellen, alsook het niveau voor de toekomst te bepalen. Het uiteindelijke doel is om mensen op maat van eenieders individuele competenties te laten participeren in de maatschappij, door voor ieder van hen de gepaste trede te vinden.

De hoogste trede, trede 6, omvat mensen die betaald werk verrichten binnen het normaal economisch circuit en dit zonder enige vorm van ondersteuning.

Mensen die betaald werk verrichten, binnen de sociale economie, met enige vorm van ondersteuning vinden we terug op trede 5 van de ladder.

Vervolgens bestaat er ook de mogelijkheid om een activeringstraject te doorlopen, waarbij men binnen een vooropgestelde termijn begeleid wordt naar een betaalde tewerkstelling. Dit alles bevindt zich op trede 4.

Op trede 3 vinden we de mensen terug die arbeidsmatige activiteiten uitvoeren.

Mensen die nog sociale contacten onderhouden buitenshuis en gebruik maken van het welzijns- en zorgaanbod situeren zich op trede 2.

Op de laagste trede, trede 1, bevinden zich de mensen die geïsoleerd leven, en enkel contacten onderhouden binnen de huiselijke kring.Werk- en zorgdecreet (W²-decreet)

Vanaf 1 juli 2018 treedt het W²-decreet in voegen.
Het decreet omvat een gespecialiseerd begeleidingsaanbod voor werkzoekenden met een MMPPS-problematiek die (tijdelijk) niet in staat zijn om betaald werk te verrichten.

Het decreet omvat 3 trajecten namelijk:

 • Activeringstrajecten
 • Arbeidsmatige activiteiten (AMA)
 • En het onthaalproject maatschappelijke oriëntatie

W²-DECREET – trajecten

Activeringstrajecten

Binnen activeringstrajecten wordt de nadruk gelegd op de doorstroom naar een betaalde tewerkstelling binnen het normaal economisch circuit of beschermd economisch circuit.
Deze trajecten kennen een duur van min. 3 maanden tot max. 18 maanden.
Het actieplan voor dit traject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager werk en casemanager zorg.

CASEMANAGER ZORG

Zorg- en welzijnsvoorzieningen kunnen de rol van casemanager zorg op zich nemen.

Het gaat hierbij om:

 • Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)
 • Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • Centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)
 • Initiatief voor beschut wonen (IBW)
 • Psychiatrisch ziekenhuis
 • Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ)
 • Zorg- of welzijnsvoorzieningen erkend door het VAPH of het agentschap jongerenwelzijn
 • Centrum voor ambulante revalidatie (CAR)
 • OCMW

Hiervoor dient echter wel een mandaat aangevraagd te worden bij het Departement WVG:

https://www.departementwvg.be/aanvragen-mandaat-voor-casemanager-zorg

Wat zijn de taken van een casemanager zorg?
Zijn er voorwaarden verbonden aan een aanvraag om casemanager zorg te worden?
Lees er hier meer over:

https://www.departementwvg.be/casemanager-zorg

CASEMANAGER WERK

VDAB neemt de rol van casemanager werk op zich.

AANMELDING

Wenst u iemand aan te melden voor een activeringstraject? Dan kan dit via volgend online formulier:`

https://www.vdab.be/verzoek_tot_deelname_activeringstraject

VDAB zal vervolgens deze persoon uitnodigen om de aanvraag te bespreken.

Wenst u echter iemand vanuit een zorginstantie aan te melden voor een activeringstraject? Dan is het noodzakelijk om een schriftelijk aanmeldingsformulier in te vullen, en terug te bezorgen aan een VDAB-bemiddelaar.

Meer informatie vindt u terug op:

https://www.vdab.be/werk-en-zorg/activeringstrajecten

Arbeidsmatige activiteiten (AMA)

Arbeidsmatige activiteiten (AMA) omvat een vrijwillige, onbezoldigde bezigheid voor mensen tussen 18 en 65 jaar met een MMPPS-problematiek, die omwille van deze problematiek geen betaalde arbeid (meer) kunnen verrichten.
De verrichting van deze activiteiten kan plaatsvinden op een werkpost binnen de profit en non-profit sector, alsook de publieke en sociale sector.
Deelnemers aan AMA kunnen rekenen op de begeleiding en ondersteuning van AMA-begeleiders, erkend door het departement WVG.

De erkenning als AMA-begeleider kan toegekend worden aan volgende organisaties:

- Welzijns- en zorgorganisaties:

 • OCMW
 • Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)
 • Dienst voor maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • Centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)
 • Initiatief voor beschut wonen (IBW)
 • Psychiatrisch ziekenhuis (PZ)
 • Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ)
 • Revalidatiecentrum psychosociale revalidatie voor volwassenen
 • Revalidatiecentrum verslavingszorg
 • Centrum voor ambulante revalidatie (CAR)
 • Welzijns- en zorgvoorziening erkend door het VAPH of het agentschap Jongerenwelzijn

- Beschutte en sociale werkplaatsen, maatwerkbedrijven.

- Onderwijsinstellingen, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Een aanvraag tot erkenning als AMA-begeleider kan ingediend worden via volgende link:

https://www.departementwvg.be/aanvraag-erkenning-begeleider-arbeidsmatige-activiteiten

Wat zijn de taken van een AMA-begeleider?
Zijn er voorwaarden verbonden aan een aanvraag om AMA-begeleider te worden?
Lees er hier meer over:

https://www.departementwvg.be/arbeidsmatige-activiteiten

De reeds erkende AMA-begeleiders vindt u hier terug:

https://publiek.departementwvg.be/cobrha/

Traject maatschappelijke oriëntatie

De trajecten maatschappelijke oriëntatie worden gekoppeld aan/ toegeleid naar het geïntegreerd breed onthaal (GBO), een samenwerkingsverband tussen OCMW, CAW en diensten voor maatschappelijke werk van de ziekenfondsen.
Voortaan kan er ook gesproken worden van onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar.
Men beoogt een oriëntatie naar een gepast hulpverleningsaanbod, alsook wil men onderbescherming tegengaan.

Verwijzers

samen op zoek naar werk op maat
 

Meer informatie

Opdrachtgevers

samen op zoek naar werk op maat
 

Meer informatie

Kandidaten

een zinvolle dagbesteding of werk op maat? We zoeken het graag samen met u uit!

Meer informatie