Opdrachtgevers

Wat is arbeidszorg?

Arbeidszorg is een begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maat voor personen met een MMPPS (medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale) problematiek die niet meer of nog niet in het regulier of beschermd betaald arbeidscircuit terecht kunnen.

Iedereen heeft recht op een volwaardige en betekenisvolle plaats in de samenleving, passend bij zijn/haar interesses en mogelijkheden, onafhankelijk van rendement. De verschillende arbeidszorginitatieven geven mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en de samenleving een kans op het opbouwen of uitbreiden van een zinvolle dagbesteding. Dit draagt bij tot het welzijn van de medewerkers, het bevordert de maatschappelijke (re)integratie alsook participatie. Latente functies van arbeid worden terug bereikbaar gemaakt, wat voor de meer dan 1200 medewerkers in Limburg vaak het verschil maakt tussen inclusie of uitsluiting.

Participatieladder:

De participatiegraad van mensen wordt grafisch weergegeven aan de hand van een ‘participatieladder’. Het fungeert als referentiekader om het actuele participatieniveau van iemand vast te stellen, alsook het niveau voor de toekomst te bepalen. Het uiteindelijke doel is om mensen op maat van eenieders individuele competenties te laten participeren in de maatschappij, door voor ieder van hen de gepaste trede te vinden.

De hoogste trede, trede 6, omvat mensen die betaald werk verrichten binnen het normaal economisch circuit en dit zonder enige vorm van ondersteuning.

Mensen die betaald werk verrichten, binnen de sociale economie, met enige vorm van ondersteuning vinden we terug op trede 5 van de ladder.

Vervolgens bestaat er ook de mogelijkheid om een activeringstraject te doorlopen, waarbij men binnen een vooropgestelde termijn begeleid wordt naar een betaalde tewerkstelling. Dit alles bevindt zich op trede 4.

Op trede 3 vinden we de mensen terug die arbeidsmatige activiteiten uitvoeren.

Mensen die nog sociale contacten onderhouden buitenshuis en gebruik maken van het welzijns- en zorgaanbod situeren zich op trede 2.

Op de laagste trede, trede 1, bevinden zich de mensen die geïsoleerd leven, en enkel contacten onderhouden binnen de huiselijke kring.Iemand in dienst nemen? Wat moet u hiervoor doen? Documenten?

Met de nieuwe veranderingen binnen het W²-decreet is het mogelijk voor u, als bedrijf of particulier, om een persoon met een ‘AMA’-statuut bij u tewerk te stellen. Het enige wat u hiervoor dient te doen is deze persoon op te nemen binnen uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

AMA staat voor ‘arbeidsmatige activiteiten’. Het draait hierbij om een onbezoldigde bezigheid voor mensen met een MMPPS-problematiek waarbij betaalde arbeid (momenteel) niet meer mogelijk is. Onze erkende begeleiders AMA staan steeds voor u klaar om u hier meer informatie over te verlenen. Erkende begeleiders AMA kan u steeds terugvinden via de website van het departement welzijn, volksgezondheid en gezin:

AMA begeleiders


Maak kennis met onze arbeidszorginitiatieven!

Het provinciaal steunpunt arbeidszorg kent momenteel een ledenfederatie van een 30-tal leden. Elk van deze leden kent zijn oorsprong in de sociale tewerkstelling, de VAPH-sector, de geestelijke gezondheidszorg en/of het algemeen welzijnswerk.

Onze organisaties

www.gtb-vlaanderen.be

Verwijzers

samen op zoek naar werk op maat
 

Meer informatie

Opdrachtgevers

samen op zoek naar werk op maat
 

Meer informatie

Kandidaten

een zinvolle dagbesteding of werk op maat? We zoeken het graag samen met u uit!

Meer informatie